Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja nizinna

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu III „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska" i prowadzony w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" i współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy (strona programu http://www.pois.gov.pl) o dofinansowanie numer POIS.03.01.00-00-003/09-00 zawartej w dniu 9 czerwca 2010r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej a Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.

Cel projektu:
- poprawa wilgotności siedlisk leśnych poprzez podniesienie lustra wody wód powierzchniowych w obszarach bezpośrednio sąsiadujących ze zbiornikiem wodnym i spiętrzeniem wody w otoczeniu,
- przeciwdziałanie negatywnym zmianom warunków hydrologicznych w nizinnych ekosystemach leśnych,
- zapewnienie wody dla zwierząt leśnych, ptaków i owadów, co w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia odporności biologicznej drzew,
- przywrócenie funkcji ekosystemu oraz różnorodności biologicznej oraz ochrona zagrożonych i rzadkich gatunków fauny i flory,
- przywrócenie obszarów wodno-błotnych/obszarów podmokłych

Opis zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia:
1) Zadanie nr 13-05-03
Budowa zbiornika zaporowego wraz z obiektami piętrzącymi na rzece Czarna Woda w Leśnictwie Borówki, gmina Gromadka
Powierzchnia lustra wody:  2,10 ha
Rzeczywista ilość zretencjonowanej wody:  24 235 m3
Wartość zadania:  597 370,14 zł.

2) Zadanie nr 13-05-04
Budowa zbiornika zaporowego wraz z obiektami piętrzącymi na rowie melioracyjnym zlewni rzeki Szprotawa w Leśnictwie Trzmiel, gmina Chocianów
Powierzchnia lustra wody:  2,21 ha
Rzeczywista ilość zretencjonowanej wody:  21 660 m3
Wartość zadania:  723 212,78 zł.