Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat przyrody „Torfowisko Borówki"

Rezerwat przyrody „Torfowisko Borówki" został powołany Zarządzeniem MOŚZNiL z dnia 26 stycznia 1994 r. (MP Nr 16 poz. 114) w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska przejściowego i boru bagiennego, w szczególności zaś chronionych i ginących gatunków roślin i rzadko występujących gatunków fauny. W 2012 r. dokument ten został zastąpiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr 13 z dnia 2 października 2012 r. w sprawie w sprawie rezerwatu przyrody „Torfowisko Borówki" (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2012 r. poz. 3299). Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu. Aktualnie, obiekt ten nie posiada planu ochrony.Obszar rezerwatu przyrody stanowią lasy i torfowiska o powierzchni 38,18 ha, położone na terenie gminy Gromadka, w powiecie bolesławieckim, w województwie dolnośląskim. Numery działek ewidencyjnych oraz adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu przyrody określa załącznik nr 1 do zarządzenia. Rezerwat przyrody zlokalizowany jest na działkach geodezyjnych nr: 331/329 i 332/330 w obrębie Wierzbowa. Występujące w rezerwacie bory bagienne i torfowiska są unikatowe pod względem florystycznym. Do gatunków objętych ochroną prawną należą: bagno zwyczajne Ledum palustre, rosiczka pośrednia Drosera intermedia, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, grzybienie północne Nymphaea candida, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, pływacz średni Utricularia intermedia i kruszyna pospolita Frangula alnus.

Spośród gatunków rzadkich i zagrożonych na Dolnym Śląsku występują: siedmopalecznik błotny Comarum palustre, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, żurawina drobnolistna Oxycoccus microcarpus, żurawina błotna Oxycoccus palustris i przygiełka biała Rhynchospora alba.
W 2005 roku nadleśnictwo Chocianów zwróciło się z wnioskiem o powiększenie obszaru rezerwatu przyrody „Torfowisko Borówki" o 23,71 ha lasu położonego na działce nr 331/329 obrębu ewidencyjnego Borówki. Na proponowanym do rozszerzenia rezerwatu obszarze stwierdzono występowanie następujących zbiorowisk roślinnych: sosnowy bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum, brzezina bagienna Betuletum pubescentis, dystroficzne zbiorniki wodne Utricularietea intermedio-minoris, torfowiska przejściowe i torfowiska z związku Caricion lasiocarpae. Rozszerzenie granic rezerwatu przyrody umożliwiłoby zachowanie ich siedlisk wraz z chronionymi i rzadkimi roślinami torfowiskowymi jak: grzybienie połnocne Nymphaea candida, pływacz pośredni Utricularia intermedia, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, bagno zwyczajne Ledum palustre oraz skuteczną ochronę występujących tam zwierząt: bobra europejskiego Castor fiber, soweczki Glaucidium passerinum i cyraneczki Anas crecca.


Rezerwat przyrody „Czarne Stawy"

Rezerwat przyrody „Czarne Stawy" został powołany Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 87. poz.1472). Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody. Aktualnie obiekt ten nie posiada planu ochrony. Powierzchnia rezerwatu w chwili obecnej wynosi 133,76 ha. Celem ochrony rezerwatu przyrody jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych fragmentów borów bagiennych oraz roślinności torfowiskowej wraz z całym szeregiem gatunków roślin i zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem. W granicach rezerwatu przyrody stwierdzono występowanie borów bagiennych Vaccinio uliginosi-Pinetum, borów trzęślicowych Molinio-Pinetum, brzezin bagiennych z brzozą omszoną Betula pubescens oraz fitocenoz torfowiskowych.