Wydawca treści Wydawca treści

Procedura zgłaszania bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku

Zasady zgłaszania bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku określone są w USTAWIE z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227,z 2011r. Nr 63, poz. 322, Nr 152, poz. 897, Nr 227, poz. 1367, Nr 228, poz. 1368).

Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie
szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku wystąpiły na obszarze dwóch lub więcej województw, właściwy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, który pierwszy powziął informację o ich wystąpieniu.

Wzór zgłoszenia szkody w środowisku