Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, np.: okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Nadleśnictwa Chocianów znajduje się 18 pomniki przyrody
ożywionej. W większości przypadków są to dęby szypułkowe Quercus robur, rzadziej lipy
drobnolistne Tilia cordata i inne gatunki drzew.