Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.
Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Chocianów występuje 56 chronionych gatunków roślin oraz 37 gatunków zagrożonych w skali kraju lub/i regionu Dolnego Śląska (w tym 13 gatunków, które nie są objęte ochroną prawną).

Najcenniejsze gatunki roślin to m.in:
•    Długosz królewski (Hypericum humifusum)
•    Gałuszka kulecznica (Pilularia globulifera),
•    Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),
•    Rosiczka pośrednia (Drosera intermedia),
•    Widlicz cyprysowy (Diphasiastrum rtistachyum)

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Chocianów, stwierdzono również występowanie 8 gatunków grzybów i porostów objętych ochroną prawną lub/i zagrożonych w skali kraju.

Wśród nich można wymienić takie gatunki jak:
•    Flagowiec olbrzymi (Meripilus giganteus)
•    Lakownica lśniąca (Ganoderma lucidum)
•    Szmaciak gałęzisty (Sparassis crispa)
•    Mitróweczka błotna (Mitrula paludosa)
•    Chrobotki (Cladonia sp.)
W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Chocianów, stwierdzono występowanie 160 gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową lub zagrożonych w skali Europy, kraju i regionu Dolnego Śląska. Do grupy tej należą 22 gatunki ssaków, 107 gatunków ptaków (w tym kilka łownych), 11 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 3 gatunki ryb oraz 11 gatunków bezkręgowców.

Najcenniejsze gatunki zwierząt to m.in:

Ssaki:
•    Mopek (Barbastella barbastellus)
•    Nocek duży (Myotis myotis)
•    Wilk (Canis lupus)
•    Wydra (Lutra lutra)

Ptaki:
•    Kropiatka (Porzana porzana)
•    Żuraw (Grus grus)
•    Kania ruda (Milvus milvus)
•    Lelek (Caprimulgus europaeus)
•    Soweczka (Glaucidium passerinum)
•    Włochatka (Aegolius funereus)
Płazy i gady:
•    Kumak nizinny (Bombina bombinaatka)
•    Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)
•    Gniewosz plamisty (Coronella austriaca)

Bezkręgowce:
•    Jelonek rogacz (Lucanus cervus)
•    Pachnica dębowa (Osmoderma eremita)
•    Paź żeglarz (Iphiclides podalirius)