Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Chocianów znajduje się obszar chronionego
krajobrazu „Lasy Chocianowskie". Został on powołany Rozporządzeniem Wojewody
Legnickiego z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie uznania za obszary chronionego krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Legn. Nr 28 poz. 250), które zostało zastąpione Rozporządzeniem Wojewody
Dolnośląskiego nr 26 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu
„Lasy Chocianowskie" (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 317, poz. 3925).
Obszar ten, o całkowitej powierzchni wynoszącej 5132 ha, jest w całości
zlokalizowany w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Chocianów. Obejmuje tereny
wyróżniające się ze względu na krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, możliwości
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz pełnioną funkcję
korytarzy ekologicznych, m.in zwarte powierzchnie leśne w dolinach rzecznych oraz
północną część miasta Chocianów wraz z dużym parkiem podworskim. Krajobraz ma
charakter nizinnej doliny rzecznej z dużą ilością kanałów, odgałęzień i rozlewisk.
W granicach obszaru znajduje się jeden zbiornik wodny o powierzchni ok. 4,1 ha, będący
zatopionym wyrobiskiem po eksploatacji glinki kaolinowej. Wartości przyrodnicze tego terenu
stanowi głownie szata roślinna. Starodrzewów jest niewiele, przy czym pojedyncze poddziały
z dominacją sosny w wieku 100–130 lat przeważają w środkowej i zachodniej części
obszaru, natomiast z przewagą dębu w wieku 100–120 lat we wschodniej części obszaru
w rejonie Nowej Wsi Lubińskiej i Trzmielowa. W dolinach rzek występują fragmenty lasów
łęgowych z olszą czarną Alnus glutinosa oraz wierzbami: białą Salix alba i kruchą S. fragilis.
Zbiorowiska o charakterze torfowisk występują głownie w dolinie Chocianowskiej Wody,
w miejscach stale podmokłych rozwija się bujna roślinność szuwarowa.