Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg na sprzedaż sprzętów

Nadleśnictwo Chocianów zaprasza do uczestnictwa w pisemnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż sprzętów.

Zn. spr.: SA.234.5.2021                                           Chocianów, 25.11.2021r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
(ZAPRASZANIE DO SKŁADANIA OFERT)

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO CHOCIANÓW

ul. Kościuszki 23, 59-140 Chocianów
tel. 76 81 83 500

 

ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż następujących sprzętów:
 

 1. Pług LPŻ z pogłębiaczem
  - rok produkcji         2005
  - data nabycia          28.10.2005 r.
  - stan                         używany, dobry
  - do wymiany            lemiesze, odkładnie, krój, łożyska
  - remonty                  spawana konstrukcja między odkładnicami
  - amortyzacja            100%
  - cena wywoławcza   4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100)


   
 2. Pług LPŻ z pogłębiaczem
  - rok produkcji          2005
  - data nabycia           28.10.2005 r.
  - stan                          używany, dobry
  - do wymiany            lemiesze, odkładnie, krój, łożyska
  - remonty                  spawana konstrukcja między odkładnicami
  - amortyzacja            100%
  - cena wywoławcza   4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100)


   
 3. Rozdrabniacz leśny Midiforst 200 DT
  - rok produkcji          2005
  - data nabycia           02.12.2005 r.
  - stan                          używany, do kapitalnego remontu
  - do wymiany            sprzęgła, bijaki, łożyska, wał
  - brak                          paski klinowe, wałek przekaźnika mocy
  - amortyzacja             100%
  - cena wywoławcza    8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100)


   

   Ceny wywoławcze są cenami brutto.

 

 1. Osoby zainteresowane zakupem mogą dokonać oględzin sprzętów od dnia ogłoszenia przetargu do terminu upływu składania ofert w dni robocze od 8:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminów w siedzibie Nadleśnictwa Chocianów przy ulicy Kościuszki 23.
   
 2. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu sprzedaży jest Pani Wiktoria Bereżewska, tel. kontaktowy 608 592 245.
   
 3. Otwarcie ofert odbędzie się 13 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Chocianów przy ulicy Kościuszki 23 w pokoju nr 12.
   
 4. Oferty z ceną brutto należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Chocianów, pokój nr 1, do dnia 13 grudnia 2021 r. do godziny 9:30.

  Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg – sprzedaż sprzętów”
   
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

  Wadium należy wnieść w formie pieniężnej przelewem na rachunek:
  23 1020 5226 0000 6702 0418 3125.
   

 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
  tj. do dnia 13 grudnia 2021 r.  do godziny 9:30.
   

 7. Wadium wniesione przelewem będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Chocianów przed upływem terminu składania ofert.
   

 8. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
   

 9. Nadleśnictwo Chocianów informuje, że:

  - wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty;
   

  - wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się w poczet ceny nabycia sprzętu;

  - wadium nie podlega zwrotowi jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy zakupu lub nie wpłaci ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji.
   

 10. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:
  - przez ofertę najkorzystniejsza rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia, zawierającą najwyższą cenę;
  - cena zaoferowana musi być równa lub wyższa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu;
  - oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;
  - uczestnik przetargu związany jest ofertą do 13.12.2021 r.
   

 11. Sposób postępowania w przypadku złożenia równorzędnych ofert:
  W przypadku złożenia dwóch lub więcej równorzędnych najkorzystniejszych ofert sprzedającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty lub przetargu ustnego.
   

 12. Pisemna oferta powinna zawierać:
  a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy, siedzibę i adres oferenta;
  b) Numer PESEL, REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
  c) Numer rachunku bankowego oferenta;
  d) Datę sporządzenia oferty;
  e) Ofertowaną cenę brutto;
  f) Nazwę sprzętu będącego przedmiotem sprzedaży.
   

 13. Nadleśnictwo Chocianów nie ponosi odpowiedzialności za wady nieujawnione w trakcie oceny sprzętu przeznaczonego do sprzedaży.
   

 14. Termin zapłaty za zakup sprzętu:
  Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia po zawarciu umowy sprzedaży (wystawieniu faktury) w terminie do 7 dni.
   

 15. Odbiór sprzętu nastąpi po skutecznym dokonaniu zapłaty.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chocianów
Jacek Wiśniewski