Lista aktualności Lista aktualności

Certyfikat FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Forest Stewardship Council jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Certyfikat FSC został wydany 1 grudnia 2021 r., nosi numer BV-FM/COC-007944 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 22 grudnia 2023 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Wrocław są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

 

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF)

 

 

 

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) wyznaczone w Nadleśnictwie Chocianów:

HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji  wartości biologicznych, do których zaliczono:

HCVF 1.1. Obszary chronione:
1.1.1. Lasy w rezerwatach przyrody, przeznaczone wyłącznie do ochrony przyrody, bez kompromisu z potrzebami gospodarki
1.1.2. Lasy w parkach krajobrazowych, w których celem jest zachowanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach racjonalnej gospodarki.

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej.

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy, do których zaliczono:

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące (brzeziny).

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (grądy, buczyny, łęgi).

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:

HCVF 4.1. Lasy wodochronne.

HCVF 4.2. Lasy glebochronne.

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

Wykaz drzewostanów HCVF Nadleśnictwa Chocianów (wg. kategorii)

Mając na uwadze obowiązek spełnienia wymagań wskaźnika 6.4.2 obowiązującego standardu FSC-STD-POL-01-01-2013 PL, w związku z przeprowadzoną weryfikacją wyznaczonych powierzchni referencyjnych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Chocianów ogłasza konsultacje społeczne, proponowanych zmian w wykazie powierzchni referencyjnych, których zakres obrazuje poniższa tabela:

Ekosystemy referencyjne - tabela

 

Nadleśnictwo Chocianów informuje, że ewentualne uwagi odnośnie powołanych "Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF" należy kierować na adres Nadleśnictwa Chocianów (ul. Kościuszki 23 59-140 Chocianów ) lub e-mailowo na adres: chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl.

 

Mapy lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)Mapa przeglądowa lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) - Nadleśnictwo Chocianów, Obręb Chocianów

Mapa przeglądowa lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) - Nadleśnictwie Chocianów, Obręb Wierzbowa

 

Monitoring lasów HCVF za 2020 rok


W 2020 roku w lasach HCFV wystąpiły następujące szkody gospodarcze:

Czynnik powodujący szkody w drzewostanach Powierzchnia uszkodzenia
Obniżenie wód (susza) 81,45 ha
Oparzenie słoneczne 0,50 ha
Przypłaszczek granatek 1,50 ha
Huba korzeni 26,94 ha
Kornik ostrozębny 2,14 ha
Kornik drukarz 42,00 ha
Mączniak dębu 28,49 ha
Opieńka 17,00 ha
Jemioła 295,84 ha
Osutka sosny 57,69 ha
Gryzonie 2,65 ha
Pożary 2,27 ha
Podtopienia 9,53 ha
Szeliniak 5,04 ha
Wiatr 116,38 ha


Obserwacje prowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Chocianów w roku 2020  nie wykazały negatywnego wpływu prac gospodarczych na lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Odnotowano natomiast negatywne oddziaływanie czynników abiotycznych, szkodników owadzich oraz patogenów grzybowych zgodnie z powyższą tabelą.

 

Monitoring lasów HCVF za rok 2020 - szczegółowo

Monitoring lasów HCVF za rok 2020 - zadania gospodarcze

Tabele monitoringu za poprzednie lata:

Monitoring lasów HCVF za rok 2019 - zbiorczo

Monitoring lasów HCVF za rok 2019 - szczegółowo

Monitoring lasów HCVF za rok 2019 - zadania gospodarcze

Monitoring lasów HCVF za rok 2018 - zbiorczo

Monitoring lasów HCVF za rok 2018 - szczegółowo

Monitoring lasów HCVF za rok 2018 - zadania gospodarcze

Monitoring lasów HCVF za rok 2017 - zbiorczo

Monitoring lasów HCVF za rok 2017 - szczegółowo

Monitoring lasów HCVF za rok 2017 - zadania gospodarcze

Monitoring lasów HCVF za rok 2016 - zbiorczo

Monitoring lasów HCVF za rok 2016 - szczegółowo

Monitoring lasów HCVF za rok 2016 - zadania gospodarcze

Monitoring lasów HCVF za rok 2015 - zbiorczo

Monitoring lasów HCVF za rok 2015 - szczegółowo

Monitoring lasów HCVF za rok 2015 - zadania gospodarcze

Monitoring lasów HCVF za rok 2014 - zbiorczo

Monitoring lasów HCVF za rok 2014 - szczegółowo

Monitoring lasów HCVF za rok 2014 - zadania gospodarcze

Monitoring lasów HCVF za rok 2013 - zbiorczo

Monitoring lasów HCVF za rok 2013 - szczegółowo

Monitoring lasów HCVF za rok 2013 - zadania gospodarcze

Monitoring lasów HCVF za rok 2012 - zbiorczo

Monitoring lasów HCVF za rok 2012 - szczegółowo

Monitoring lasów HCVF za rok 2011 - zbiorczo

Monitoring lasów HCVF za rok 2011 - szczegółowo

 

Drzewostany reprezentatywne

 

 

 

Mapy przeglądowe ekosystemów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych

 

Mapa przeglądowa ekosystemów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych Nadleśnictwa Chocianów - Obręb Chocianów

Mapa przeglądowa ekosystemów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych Nadleśnictwa Chocianów - Obręb Wierzbowa

 

Wykazy drzewostanów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych

 

Wykaz drzewostanów reprezentatywnych Nadleśnictwa Chocianów

Wykaz powierzchni ochronnych Nadleśnictwa Chocianów

 

 

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników

 

 

 

 

1. Zmiany w przyroście

  • Spodziewany bieżący roczny przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - tabela
  • Porównanie wskaźników stanów zasobów drzewnych w kolejnych planach urządzenia lasu - tabela


2. Zmiany w odnowieniu lasu

  •   Zbiorcze zestawienie wykonanych prac z zakresu hodowli lasu za ubiegły okres urządzeniowy - tabela
  •  Zbiorcze zestawienie planowanych prac z zakresu hodowli lasu na bieżący okres urządzeniowy - tabela
  •  Wykonanie prac odnowieniowych w okresie ostatnich 10 lat  - wykres


3. Zmiany składu gatunkowego

  •    Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów za lata 2013-2022 - wykres
  •  Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów pomiędzy okresami urządzeniowymi - wykres 

 

4. Zmiany struktury wiekowej

  •    Zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów za lata 2013-2022 - wykres
  •  Zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów pomiędzy okresami urządzeniowymi - wykres 

 

5. Zbiór nasion - dane wieloletnie
 

6. Produkcja sadzonek - dane wieloletnie

 

7. Pozyskanie choinek - dane wieloletnie

 

8. Pozyskanie stroiszu - dane wieloletnie

 

9. Pozyskanie zwierzyny - dane wieloletnie